Algemene voorwaarden

Artikel 1 -Definities

-Bedenktijdde termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrechtals bedoeld inartikel 8of van zijn recht op ontbinding als bedoeld in artikel 11;

-Consumentde natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;-Opdrachtgever

-Dagkalenderdag;

-Duurovereenkomsteen overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;-Koop op afstandeen overeenkomst die tussen opdrachtnemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop opafstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

-Opdrachtnemerde onder artikel 2 bedoelde (rechts)persoon;

-Overeenkomst op afstandeen overeenkomst die tussen de opdrachtnemeren de Ondernemerwordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 -Identiteit van opdrachtnemer

Naam opdrachtnemer: DirectVeilig.nlHandelend onder de namen:DirectVeilig.nl, Direct Veilig Wonen, Direct Veilig WerkenVestigingsadres: Eekboerstraat 28 E K02 OldenzaalTelefoonnummer:085 025 0087Bereikbaarheid: ma. t/m vr. van 09:00 uur tot 18:00 uurE-mailadres: info@directveilig.nlKvK-nummer: 65592387Btw-nummer: NL856176291B01

Artikel3 -Toepasselijkheid

3.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemeren op elke totstandgekomen overeenkomst tussen de opdrachtnemeren de opdrachtgever.3.2Indien er sprake is van een Koop op afstand, kan in afwijking van hetlid 1 en voordat de Koop op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koop op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 3.3Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel4-MeldingsplichtIndien aan opdrachtnemer of haar personeel een strafbaar feit blijkt, wordt dit aan opdrachtgever gerapporteerd die omtrent aangifte bij de politie van het strafbaar feit beslist.

Artikel5–Geheimhouding Opdrachtnemer zal de gegevens die haar op grond van de overeenkomst met opdrachtgever ter kennis zijn gekomen vertrouwelijk behandelen en eenzelfde verplichting van haar medewerkers verlangen.

Artikel 6-Het aanbod

6.1 Ieder aanbod is herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 6.2 Gegevens betreffende het aanbodzoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door de opdrachtnemerbij de aanbieding verstrekt zijn voor hemniet bindend en worden te goede trouw gegeven.6.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit betreft in het bijzonder:6.3.1de prijs inclusief belastingentenzij anders staat vermeldt;6.3.2de eventuele kosten van aflevering;6.3.3de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;6.3.4het al danniet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;6.3.5de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;6.3.6de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemerde prijs garandeert;6.3.7de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;6.3.8of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor deopdrachtgeverte raadplegen is;6.3.9de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;6.3.10de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;6.3.11de eventuele gedragscodes waaraan de opdrachtnemerzich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgeverdeze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en6.3.12de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.6.4 De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deopdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 7-De overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door de opdrachtnemer gestelde voorwaarden.7.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemeronverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemeris bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemerzo veel als redelijkerwijs mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.7.4 De opdrachtnemerkan zich binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of deopdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten enfactoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deovereenkomst opafstand. Indien de opdrachtnemerop grond van dit onderzoek goede gronden heeft omde overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.7.5 De opdrachtnemerzal in geval van een overeenkomst op afstand uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoudaan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat dezedoor deopdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op eenduurzame gegevensdrager, meesturen:7.5.1het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemerwaar de opdrachtgever metklachten terecht kan;7.5.2de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van hetherroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake hetuitgesloten zijn van het herroepingsrecht;7.5.3de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;7.5.4 de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitaleinhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze vanbetaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;7.5.5 in geval van een consument de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst vooronbepaalde duur is;7.5.6 indien de consument een herroepingsrechtheeft, het modelformulier voorherroeping.

Artikel 8-Herroepingsrecht

8.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van eenproduct en/of dienst op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenenontbinden. De opdrachtnemermag de consument vragen naar de reden van herroeping,maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.8.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.8.3De in lid 1genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of eenvooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het productheeft ontvangen, of:8.3.1 als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: dedagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste productheeft ontvangen. De opdrachtnemermag, mits hij de consument hier voorafgaand aanhet bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling vanmeerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.8.3.2 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen ofonderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, delaatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;8.3.3 bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende eenbepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezenderde, het eerste product heeft ontvangen.8.4Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de opdrachtnemerbij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9-Kosten in geval van herroeping Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemerdit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na deterugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10-Uitsluiting herroepingsrechtDe opdrachtnemerkanhet herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien inlid 1en 2.De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtnemerdit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten vandeovereenkomst, heeft vermeld. 10.2Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:10.2.1 die door de opdrachtnemertot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;10.2.2 die duidelijk persoonlijk van aard zijn;10.2.3 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;10.2.4 die snel kunnen bederven of verouderen;10.2.5 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op financiële markt waarop de opdrachtnemergeen invloed heeft;10.2.6 voor losse kranten en tijdschriften;10.2.7 voor audio-en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken10.3Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:10.3.1 betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;10.3.2 waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;10.3.3 betreffende weddenschappen en loterijen

Artikel 11-Colportage

11.1 In geval van colportage kan de consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen na sluiting van de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 12-De prijzen

12.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusiefbtw, tenzij anders vermeldt.12.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deaangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen alsgevolg van veranderingen in btw-tarieven.12.3 In afwijking van het lid2 kan de opdrachtnemerproducten of diensten waarvande prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt of waar deopdrachtnemergeen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dezegebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.12.4 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonderdat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting in gevolge de wet-en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.12.5 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de consument gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer:-alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomenuit te voeren;-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;12.6 De opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen en bedragen jaarlijks aan te passen conform het consumentenprijsindexcijfer zoalsgepubliceerd door het CBS. Deze indexering vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. Indien het indexcijfer op 1 januari niet bekend is dan kan de indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari plaatsvinden.

Artikel 13–Pakketten, storingsdienst en onderhoud

13.1 De opdrachtnemerbiedt verschillende pakketten aan.Alarmsysteem, Instap-, Standaard-en Premiumpakket;Camerasysteem, Lite Serie, Pro Serie en Ultra SerieGPS Voertuigvolgsysteem, Brons, Zilver en GoudAanvullende diensten, Virtuele meldkamer,Onderhoudscontract, Bemande meldkamer(PAC);Pakket op maat13.2 Het staat de opdrachtnemervrij om de samenstelling van de in lid1 genoemde pakketten ten allentijde aan te passen.13.3 Het is ten allentijde mogelijk om als opdrachtgever over te stappen naar een uitgebreider pakket. 13.4 Eventuele actietarieven vervallen als opdrachtgever besluit overte stappen.13.5 De opdrachtgever kan jaarlijks de opdrachtnemer verzoeken een kosteloze onderhoudsbeurt uit te voerenaan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in bruikleen verschafte zaken. De opdrachtnemer streeft er naar om dergelijke onderhoudsverzoekenbinnen vier weken na indiening van het verzoek uit te voeren. Als een onderhoudsverzoek een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft de opdrachtnemer ernaar binnen de termijn van vier weken de opdrachtgever te berichten wanneer de opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.13.6 De opdrachtnemer beschikt over een storingsdienst indien er door de opdrachtgever gebreken worden geconstateerd aan de door opdrachtnemer geleverde diensten en/ of één of meerdere in bruikleen gegeven zaken. Een storingsmeldingdient door de opdrachtgever per e-mail te worden gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer streeft er naar om dergelijke meldingenbinnen uiterlijk drie weken na indiening van het behandelen. Als een storingsverzoek een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft de opdrachtnemer ernaar binnen de termijn van drie weken de opdrachtgever te berichten wanneer de opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Artikel 14-Betaling

14.1 Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag moet, zonder verrekening en/of opschorting, plaatsvinden binnen de op de factuur genoemde termijn. Als op de factuur geen termijn is genoemd dan moet betaling plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop opdrachtnemer de factuur heeft ingediend (factuurdatum).Bij eenmalige koop producten dient de opdrachtgever de betaling voor installatie voldaan te hebben. 14.2 Bij eenmalige koop dient de betaling uiterlijk 7 dagen voor installatiedatum op het rekeningnummer van Opdrachtnemer te staan. 14.3Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,nadat hij door de opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de opdrachtnemerde consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijnbetalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd enis de opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijkeincassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%over openstaandebedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-en 5% over de volgende € 5.000,-met een minimum van € 40,-. De opdrachtnemerkan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen enpercentages.14.4Indien de consumentin gebrekeof in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij/zijover het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kostenworden geacht 15% van het verschuldigde bedrag te belopen met een minimum van € 500,-, onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtnemer een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien opdrachtnemer een hoger bedrag verschuldigd is geworden.Tevens biedt dit het recht dat opdrachtnemer de volledige abonnementskosten van de looptijd ineens op te eisen.

Artikel 15–Eigendomzaken

15.1 De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel medebegrepen adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen, plannen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden en dergelijke. De geleverde zaken worden in bruikleen aan de opdrachtgever verschaft. De opdrachtgever dient de in eigendom zijnde zaken van de opdrachtnemer als goed huisvader onder zich te houden.Bij eenmalige koop contracten is de opdrachtgever direct eigenaar van de producten nadat de betaling voldaan is. Zolang de betaling niet voldaan is, blijft de opdrachtnemer eigenaar van alle producten.Opdrachtnemer heeft dan ook alle recht om zijn producten weer terug te nemen. Indien klant weigert zal hiervoor een slotenmaker komen om alsnog het pand te betreden en de geleverde producten retour te nemen. De kosten die hieruit voortvloeien zullen bij de opdrachtgever verhaald worden. 15.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de eigendommen van de opdrachtnemerte verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. 15.3 Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is opdrachtnemer gerechtigd de zaak die aan hem toebehoort zelf en voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.15.4 Na beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever gerechtigd de door de opdrachtnemer geleverde zaken over te nemen, onderde navolgende voorwaarden:-alle zaken van het “Instap Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 726,-inclusiefbtw;-alle zaken van het “Standaard Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 907,50inclusief btw;-alle zaken van het “Premium Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 1149,50inclusief btw.-alle zaken van het “Lite Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 726,-inclusief btw;-alle zaken van het “Pro Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 907,50inclusief btw;-alle zaken van het “Ultra Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 1149,50inclusief btw;-per extra camera buiten het “Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 133,10inclusief btw;-per extra camera buiten het “Lite Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 133,10inclusief btw;-per extra camera buiten het “Pro Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 181,50inclusief btw;-per extra camera buiten het “Ultra Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 242,-inclusief btw;15.5 De opdrachtnemer zal rondom debeëindiging van de overeenkomst aan de opdrachtgever een daartoe strekkend verzoek doen. Indien de opdrachtgever de zaken ook niet wenst over te nemen van de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer de zaken (laten)demonteren. Hiervoor wordt bij de opdrachtgever een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht van € 235,95inclusief btw. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommenvan opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.15.6 De opdrachtgever kan ook nadien wanneer opdrachtgever rechtmatig eigenaar is van de producten nog gebruik maken van de dienste bemande-meldkamer, virtuele-meldkamer en onderhoudscontract. Hiervoor kan opdrachtgever een jaarlijkse overeenkomst aangaan met opdrachtnemer. 15.7 De opdrachtgever is

Artikel 16–Uitvoering van de overeenkomst

16.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.16.2 De opdrachtnemerzal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst.16.3Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemerkenbaar heeft gemaakt.16.4De opdrachtnemerzal geaccepteerde bestellingen metbekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 maandenuitvoeren, tenzij een andereleveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ofindien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatstheeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonderkosten te ontbinden.16.5Na ontbinding conform hetlid4zal de opdrachtnemerhet bedrag dat deconsument betaald heeft onverwijld terugbetalen.16.6Het risico van beschadigingen/of vermissing van producten berust bij deopdrachtnemertot het moment van bezorging aan de opdrachtgeverof een voorafaangewezen en aan de opdrachtnemerbekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzijuitdrukkelijk anders is overeengekomen.16.7 De opdrachtnemer zal nooit nieuwe stopcontacten aanleggen, er wordt ten alle tijden gebruik gemaakt van een bestaand stopcontact.

Artikel 17–Verplichtingen opdrachtgever

17.1De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan de opdrachtnemer of een door hem aangewezen derde, waaronder in ieder geval begrepen het verschaffen van de toegang en zorgen voor een goede bereikbaarheid op alle plaatsen waar de opdrachtnemer of een door hem aangewezen derde werkzaamheden zal moeten uitvoeren. 17.2Indien de consument, ondanks verzoek daartoe van de zijde van de opdrachtnemer, weigert medewerking te verlenen aan het inplannen van een installatieafspraak en/ of weigert toegang te verschaffen tot het overeengekomen (leverings)adres, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de consument iedere maand dat de consument hieromtrent weigerachtig blijfteen boete op te leggen van 50% (waarbij aangesloten is bij het Rapport Ambtshalve toetsing II van werkgroep LOVCK) van het tussen de opdrachtnemer en de consument overeengekomen maandbedrag. Zulks laat onverlet dat de opdrachtnemer het recht om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst conform artikel 19(tussentijds beëindiging).17.3Indien de opdrachtgever verhuist, dient hij de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever blijft ongewijzigd in stand. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een bedrag van € 235,95inclusief btwdoor te belasten verband houdende met de (de)montage op het oude en nieuwe adres.

Artikel 18–Looptijden, ingangsdata en opzegtermijnen

18.1 Overeenkomsten kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.18.2 Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaanmet de consumentworden, indien niet uiterlijk 30 dagen voor expiratie van de initiële contractduur schriftelijk is opzegt, na expiratie van de einddatum automatisch verlengd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 18.3Alle opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van opdrachtnemer. 18.4De overeenkomst gaat in op de dag waarop de overeenkomst getekend is.

Artikel 19–Tussentijds beëindiging

19.1 De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbindenop grond van iedere tekortkoming door opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.19.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 14(betaling) en de overige hem toekomende rechten zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties: a. ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de Wet Schuldsanering NatuurlijkePersonen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;b. ingeval de consumentoverlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;c. na het sluiten van de overeenkomstde opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;d. de opdrachtgever verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of na het oordeel van de opdrachtnemer onvoldoende is;In de gevallen a t/m dis de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20–Aansprakelijkheid

20.1 Zodra de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraak jegens de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever zolang de opdrachtgever zijn verplichting jegens de opdrachtnemer niet is nagekomen.20.2 De door de opdrachtnemer geleverdezaken en/ of diensten hebben slechts een signaleringsfunctie aan de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen personen en geven de opdrachtgever geen enkele garantie op de voorkoming van inbraken, brand enandere schadeoorzaken.20.3 De opdrachtgever is gehouden zijn eigendommen met volledige dekking te verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt niet door de opdrachtnemer vergoed.20.4 In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zullenop de eventuele uitkeringen aan de opdrachtgever in mindering worden gebracht:(i) de aanspraak uit hoofde van of ten behoeve van de opdrachtgever gesloten schade-en/of sommenverzekeringen en/of;(ii) aanspraak waarop de opdrachtgever een beroep had kunnen doenindien hij zijn eigendommen met volledige dekking had verzekerd.20.5 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die een onmiddellijk enrechtstreeks gevolg is van een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op de opdrachtnemer rustende verplichtingen én deze schade redelijkerwijs niet door de opdrachtgever voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. 20.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geledenschade voor zover deze schade het gevolg is van:a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het product;b) het niet in acht nemen van de door de opdrachtnemer verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen;c) wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van de opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde deskundigen;d) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, stroomstoringen, storingen intelecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken die niet aande opdrachtnemer verweten kunnen worden of niet voor risico van hem komen.20.7 Voorzover de schade het gevolg is van één of meerdere tekortkomingen van de zijde van de opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;b. indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polis dekkingverleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs inclusiefbtw. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd met meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar inclusiefbtw. In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid sub b meer bedragen dan € 12.500,-. 20.8 Indien tengevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het zevendelid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan. 20.9 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid vandeopdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. 20.10 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. 20.11 Indien de opdrachtnemer terzakevan enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hemterzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde(n) dient te voldoen.20.12 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de werking van het afgenomen systeem. Indien er gebreken zijn kan opdrachtgever dit melden bij opdrachtnemerom dit voor opdrachtgever op te lossen. Opdrachtnemer zal altijd binnen aanzienlijke tijd actie ondernemen om het gebreken voor opdrachtgever op te lossen. Opdrachtgever adviseert om iedere maand een controle uit te voeren op de werking van het systeem.

Artikel 21-Overmacht

21.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloedkan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 21.2 De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat de opdrachtnemer zijnverplichting had moeten nakomen. 21.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst partieel te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.21.4 Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijnverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.21.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht wanneer een afspraak gewijzigd moet worden omdat deze niet belopen kan worden in de breedste zin van het woord.

Artikel 22–Bemande meldkamer22.1 Een bemande meldkamer kan slechts worden aangegaan met betrekking tot een gecertificeerde installatie. 22.2 De bemande meldkamer omvat meldkamerdiensten conform de geldende wet-en regelgeving. Indien in de wet-en regelgeving hieromtrent aanpassingen zijn, zullen deze ook worden doorgevoerd in het bemande meldkamer abonnement.

Artikel 23-Klachten

23.1 Klachten over de dienstverlening, geleverde producten of facturen dienen door de opdrachtgever onverwijld, meer specifiek binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. levering c.q. factuurdatum, schriftelijk of per mail te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 23.2 De opdrachtnemer streeft ernaar ingediende klachten binnen 30dagen na ontvangst te betantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft de opdrachtnemerernaar binnen de termijn van 30dagen de opdrachtgever te berichten wanneerde opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.23.3Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtnemer niet meer mogelijk is of door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. De opdrachtgever zal de producten, waarop de klacht betrekkingheeft, ter beschikking van de opdrachtnemer houden. 23.4Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grens van artikel 13 (pakketten).

Artikel 24–Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1Op deze algemene voorwaarden, op welke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) is –voor zover overigens al van toepassing –uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale ofinternationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.24.2Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank Overijssel.

Artikel 25 –Kredietwaardigheid consument

Wij kunnen besluiten om u als consument te toetsten op kredietwaardigheid. Op dat moment verstrekkenwij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met EDR tercontrole van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens eenadvies geven over uwkredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoeknaar uw kredietwaardigheid. Bij bezwaar kunt u contact met EDR opnemen.

Artikel 26–Wijzigingen algemene voorwaarden

Bij wijzigingen van de algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever van de wijziging in kennis gesteld en wordt hij geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. Alsdan eindigt de overeenkomst met het verstrijken van de lopende contractperiode. De opdrachtgever heeft niet het recht de wijziging te weigeren indien de wijziging een verlaging van de tarieven en/of een verbetering van de voorwaarden inhoudt. Artikel 27-Privacy en gegevensbeschermingOpdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer via internet (www.directveilig.nl) of telefonisch (0850250087).

Algemene VoorwaardenZakelijk

Artikel 1 -Definities

-Bedenktijdde termijn waarbinnen de opdrachtgevergebruik kan maken van zijn herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8 of van zijn recht op ontbinding als bedoeld in artikel 11;-Opdrachtgeverde ondernemerals bedoeld in dit artikel, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;-Dagkalenderdag;-Duurovereenkomsteen overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;-Koop op afstandeen overeenkomst die tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;-Opdrachtnemerde onder artikel 2 bedoelde (rechts)persoon;-Overeenkomst op afstand een overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de Ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 -Identiteit van opdrachtnemer

Naam opdrachtnemer: DirectVeilig.nlHandelend onder de namen:DirectVeilig.nl, Direct Veilig Wonen, Direct Veilig WerkenVestigingsadres: Eekboerstraat 28 E K02 OldenzaalTelefoonnummer:085 025 0087Bereikbaarheid: ma. t/m vr. van 09:00 uur tot 18:00 uurE-mailadres: info@directveilig.nlKvK-nummer: 65592387Btw-nummer: NL856176291B01

Artikel 3 -Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 3.2 Indien er sprake is van een Koop op afstand, kan in afwijking van het lid 1 en voordat de Koop op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen opeen duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Koop op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 3.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel4-MeldingsplichtIndien aan opdrachtnemer of haar personeel een strafbaar feit blijkt, wordt dit aan opdrachtgever gerapporteerd die omtrent aangifte bij de politie van het strafbaar feit beslist.

Artikel5–Geheimhouding

Opdrachtnemer zal de gegevens die haar op grond van de overeenkomst met opdrachtgever ter kennis zijn gekomen vertrouwelijk behandelen en eenzelfde verplichting van haar medewerkers verlangen.

Artikel 6-Het aanbod

6.1 Ieder aanbod is herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 6.2 Gegevens betreffende het aanbod zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door de opdrachtnemer bij de aanbieding verstrekt zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.6.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:6.3.1 de prijs inclusief belastingentenzij anders staat vermeldt;6.3.2 de eventuele kosten van aflevering;6.3.3 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;6.3.4 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;6.3.5 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;6.3.6 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;6.3.7 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;6.3.8 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor deopdrachtgeverte raadplegen is;6.3.9 de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;6.3.10 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;6.3.11 de eventuele gedragscodes waaraan de opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgeverdeze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en6.3.12 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst.6.4 De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 7-De overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door de opdrachtnemer gestelde voorwaarden.7.2 Indien de opdrachtgever hetaanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomstontbinden. 7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer zo veel als redelijkerwijs mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronischkan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.7.4 De opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.7.5 De opdrachtnemer zal in geval van een overeenkomst op afstand uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:7.5.1 het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;7.5.2 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgevervan het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;7.5.3 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;7.5.4 de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;7.5.5 in geval van een opdrachtgeverde vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst voor onbepaalde duur is;7.5.6 indien de opdrachtgevereen herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 8-Herroepingsrecht

De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product en/of dienst op afstand na ondertekening niet ontbinden. De bedenktijd is niet van toepassing bij opdrachtgever.

Artikel 9-Colportage De opdrachtgever kan geen beroep doen op zijn/haar herroepingsrecht en is de Nederlandse wet van kracht, artikel 24 2elid en artikel 25 van de colportagewet.

Artikel 10-De prijzen

10.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeldt.10.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.10.3 In afwijking van het lid 2 kan de opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt of waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.10.4 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of dezeprijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting in gevolge de wet-en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.10.5 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgevergerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij opdrachtnemer:-alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen uit te voeren;-indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;10.6 De opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen en bedragen jaarlijks aan te passen conform het opdrachtgever enprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Deze indexering vindt plaatsper 1 januari van ieder jaar. Indien het indexcijfer op 1 januari niet bekend is dan kan de indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari plaatsvinden.

Artikel 11–Pakketten, storingsdienst en onderhoud

11.1 De opdrachtnemer biedt verschillende pakketten aan.Alarmsysteem, Instap-, Standaard-en Premiumpakket;Camerasysteem, LiteSerie, Pro Serie en Ultra SerieGPS Voertuigvolgsysteem, Brons, Zilver en GoudAanvullende diensten, Virtuele meldkamer,Onderhoudscontract, Bemande meldkamer (PAC);Pakket op maat11.2 Het staat de opdrachtnemer vrij om de samenstelling van de in lid1 genoemde pakketten ten allen tijde aan te passen.11.3 Het is ten allen tijde mogelijk om als opdrachtgever over te stappen naar een uitgebreider pakket. 11.4 Eventuele actietarieven vervallen als opdrachtgever besluit over te stappen.11.5 De opdrachtgever kan jaarlijks de opdrachtnemer verzoeken een kosteloze onderhoudsbeurt uit te voeren aan de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in bruikleen verschafte zaken. De opdrachtnemer streeft er naar om dergelijke onderhoudsverzoeken binnen vier weken na indiening van het verzoek uit te voeren. Als een onderhoudsverzoek een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft de opdrachtnemer ernaar binnen de termijn van vier weken de opdrachtgever te berichten wanneer de opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.11.6 De opdrachtnemer beschikt over een storingsdienst indien er door de opdrachtgever gebreken worden geconstateerd aan de door opdrachtnemer geleverde diensten en/ of één of meerdere in bruikleen gegeven zaken. Een storingsmelding dient door de opdrachtgever per e-mail te worden gedaan aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer streeft er naar om dergelijke meldingen binnen uiterlijk drie weken na indiening van het behandelen. Als een storingsverzoek een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft de opdrachtnemer ernaar binnen de termijn van drie weken de opdrachtgever te berichten wanneer de opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Artikel 12-Betaling

12.1 Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag moet, zonder verrekening en/of opschorting, plaatsvinden binnen de op de factuur genoemde termijn. Als op de factuur geen termijn is genoemd dan moet betaling plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop opdrachtnemer de factuur heeft ingediend (factuurdatum). Bij eenmalige koop producten dient de opdrachtgever de betaling voor installatie voldaan te hebben. 12.2 Bij eenmalige koop dient de betaling uiterlijk 7 dagen voor installatiedatum ophet rekeningnummer van Opdrachtnemer te staan. 12.3 Indien de opdrachtgeverniet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de opdrachtnemer de opdrachtgevereen termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtnemer gerechtigd de door hemgemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-en 5% over de volgende € 5.000,-met een minimum van € 40,-. De opdrachtnemer kan ten voordele van de opdrachtgeverafwijken van genoemde bedragen en percentages.12.4Indien de ondernemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de ondernemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht 15% van het verschuldigde bedrag te belopen met een minimum van € 500,-, onverminderdde bevoegdheid van de opdrachtnemer een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien opdrachtnemer een hoger bedrag verschuldigd is geworden. Tevens biedt dit het recht dat opdrachtnemer de volledige abonnementskosten van de looptijd ineens op te eisen.

Artikel 13–Eigendom zaken

13.1 De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen adviezen, rapporten, ontwerpen, tekeningen, plannen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden en dergelijke. De geleverde zaken worden in bruikleen aan de opdrachtgever verschaft. De opdrachtgever dient de in eigendom zijnde zaken van de opdrachtnemer als goed huisvader onder zich te houden.Bij eenmalige koop contracten is de opdrachtgever direct eigenaar van de producten nadat de betaling voldaan is. Zolang de betaling niet voldaan is, blijft de opdrachtnemer eigenaar van alle producten. Opdrachtnemer heeft dan ook alle recht om zijn producten weer terug te nemen. Indien klant weigert zal hiervoor een slotenmaker komen om alsnog het pand te betreden en de geleverde producten retour te nemen. De kosten die hieruit voortvloeien zullen bij de opdrachtgever verhaald worden. 13.2 De opdrachtgeveris niet bevoegd de eigendommen van de opdrachtnemer te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. 13.3 Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is opdrachtnemer gerechtigd de zaak die aan hem toebehoort zelf en voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.13.4 Na beëindiging van de overeenkomst is de opdrachtgever gerechtigd de door de opdrachtnemer geleverde zaken over te nemen, onder de navolgende voorwaarden:-alle zaken van het “Instap Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 600,-exclusief btw;-alle zaken van het “Standaard Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 750,-exclusief btw;-alle zaken van het “Premium Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 950,-exclusief btw.-alle zaken van het “Lite Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 600,-exclusief btw;-alle zaken van het “Pro Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 750,-exclusief btw;-alle zaken van het “Ultra Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 950,-exclusief btw;-per extra camera buiten het “Alarm pakket” tegen een vergoeding van € 110,-exclusief btw;-per extra camera buiten het “Lite Serie camerasysteem”tegen een vergoeding van € 110,-exclusief btw;-per extra camera buiten het “Pro Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 150,-exclusief btw;-per extra camera buiten het “Ultra Serie camerasysteem” tegen een vergoeding van € 200,-exclusief btw;13.5 De opdrachtnemer zal rondom de beëindiging van de overeenkomst aan de opdrachtgever een daartoe strekkend verzoek doen. Indien de opdrachtgever de zaken ook niet wenst over te nemen van de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer de zaken (laten) demonteren. Hiervoor wordt bij de opdrachtgever een verwijderingsbijdrage in rekening gebracht van € 195,-exclusief btw. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.13.6 De opdrachtgever kan ook nadien wanneer opdrachtgever rechtmatig eigenaar is van de producten nog gebruik maken van de dienste bemande-meldkamer, virtuele-meldkamer en onderhoudscontract. Hiervoor kan opdrachtgever een jaarlijkse overeenkomst aangaan met opdrachtnemer. 13.7 De opdrachtgever is 14.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.14.2 De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst.14.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemerkenbaar heeft gemaakt.14.4 De opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 maanden uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn isovereengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgeverheeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonderkosten te ontbinden.14.5 Na ontbinding conform het lid 4 zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgeverbetaald heeft onverwijld terugbetalen.14.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de opdrachtnemer tot het moment van bezorging aande opdrachtgever of een voorafaangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzijuitdrukkelijk anders is overeengekomen.14.7 De opdrachtnemer zal nooit nieuwe stopcontacten aanleggen, er wordt ten alle tijden gebruik gemaakt van een bestaand stopcontact.

Artikel 15–Verplichtingen opdrachtgever

15.1 De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan de opdrachtnemer of een door hem aangewezen derde, waaronder in ieder geval begrepen het verschaffen van de toegang en zorgen voor een goede bereikbaarheid op alle plaatsen waar de opdrachtnemer of een door hem aangewezen derde werkzaamheden zal moeten uitvoeren. 15.2 Indien de opdrachtgever, ondanks verzoek daartoe van de zijde van de opdrachtnemer, weigert medewerking te verlenen aan het inplannen van een installatieafspraak en/ of weigerttoegang te verschaffen tot het overeengekomen (leverings)adres, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgeveriedere maand dat de opdrachtgeverhieromtrent weigerachtig blijft een boete op te leggen van 50% (waarbij aangesloten is bij het Rapport Ambtshalve toetsing II van werkgroep LOVCK) van het tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgeverovereengekomen maandbedrag. Zulks laat onverlet dat de opdrachtnemer het recht om over te gaan tot ontbindingvan de overeenkomst conform artikel 19 (tussentijds beëindiging).15.3 Indien de ondernemer, ondanks verzoek daartoe van de zijde van opdrachtnemer, weigert medewerking te verlenen aan het inplannen van een installatieafspraak en/ of weigert toegang te verschaffen tot het overeengekomen leveringsadres, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de ondernemer iedere maand dat de ondernemer hieromtrent weigerachtig blijft een boete op te leggen gelijk aan het tussen de opdrachtnemer en de ondernemer overeengekomen maandbedrag. Zulks laat onverlet dat de opdrachtnemer het recht om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst conform artikel 19 (tussentijds beëindiging). 15.4 Indien de opdrachtgever verhuist, dient hij de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. De overeenkomst tussen de opdrachtnemeren de opdrachtgever blijft ongewijzigd in stand. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een bedrag van € 195,-exclusief BTW door te belasten verband houdende met de (de)montage op het oude en nieuwe adres. 15.5 Indien er gebreken zijn tijdens de overeenkomst met het product kan de opdrachtgever dit bij opdrachtnemer schriftelijk of per mail melden. Opdrachtnemer zal binnen aanzienlijke tijd, doch uiterlijk binnen 30 dagen, hierop antwoorden om vervolgstappente nemen voor verbetering/vervanging van producten.

Artikel 16–Looptijden, ingangsdata en opzegtermijnen

16.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn ten alle tijden voor een minimale contractduur van 60 maanden tenzij anders staat vermeld. 16.2 Overeenkomsten kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn aangegaan. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever door schriftelijke opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maand.16.3Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan met de ondernemer worden, indien niet uiterlijk drie maand voor expiratie van de initiële contractduur schriftelijk is opzegt, na expiratie van de einddatum automatisch verlengd met 1 jaar voor onbepaalde tijd. 16.4 Alle opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van opdrachtnemer. 16.5 De overeenkomst gaat in op de dag waarop de overeenkomst getekend is.16.6 Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan opdrachtgever de overeenkomstniet ontbinden.

Artikel 17–Tussentijds beëindiging

17.1 De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden op grond van iedere tekortkoming door opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.17.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12(betaling) en de overige hem toekomende rechten zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestellingof rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, onder andere in de volgende situaties: a. ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de Wet Schuldsanering NatuurlijkePersonen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;b. ingeval de opdrachtgeveroverlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;c. na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandighedengoede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;d. de opdrachtgever verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of na het oordeel van de opdrachtnemer onvoldoende is;In de gevallen a t/m d is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomsten over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18–Aansprakelijkheid

18.1 Zodra de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze pretense aanspraakjegens de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever zolang de opdrachtgever zijn verplichting jegens de opdrachtnemer niet is nagekomen.18.2 De door de opdrachtnemer geleverde zaken en/ of diensten hebben slechts een signaleringsfunctie aan de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen personen en geven de opdrachtgever geen enkele garantie op de voorkoming van inbraken, brand en andere schadeoorzaken.18.3 De opdrachtgever is gehouden zijn eigendommen met volledige dekking te verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt niet door de opdrachtnemer vergoed.18.4 In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zullen op de eventuele uitkeringen aan de opdrachtgever in mindering worden gebracht:(i) de aanspraak uit hoofde van of ten behoeve van de opdrachtgever gesloten schade-en/of sommenverzekeringen en/of;(ii) aanspraak waarop de opdrachtgever een beroep had kunnen doen indien hij zijn eigendommen met volledige dekking had verzekerd.18.5 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die een onmiddellijk enrechtstreeks gevolg is van een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op de opdrachtnemer rustende verplichtingen én deze schade redelijkerwijs niet door de opdrachtgever voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. 18.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geledenschade voor zover deze schade het gevolg is van:a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van het product;b) het niet in acht nemen van de door de opdrachtnemer verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen;c) wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van de opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde deskundigen;d) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, stroomstoringen, storingen intelecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken die niet aan de opdrachtnemer verweten kunnen worden of niet voor risico van hem komen.18.7 Voor zover de schade het gevolg is van één of meerdere tekortkomingen van de zijde van de opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en wel als volgt:a. primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraar is;b. indien terzake geen verzekering gesloten is of geen polis dekking verleend is, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd met meer dan een jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief BTW. In geen geval zal de totale vergoeding van directe schade op grond van het bepaalde in dit lid sub b meer bedragen dan € 12.500,-. 18.8 Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het zevende lid van dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen dedaarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan. 18.9 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. 18.10 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. 18.11 Indien de opdrachtnemer terzakevan enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde(n) dient te voldoen.18.12 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de werking van het afgenomen systeem. Indien er gebreken zijn kan opdrachtgever dit melden bij opdrachtnemer om dit voor opdrachtgever op te lossen. Opdrachtnemer zalaltijd binnen aanzienlijke tijd actie ondernemen om het gebreken voor opdrachtgever op te lossen. Opdrachtgever adviseert om iedere maand een controle uit te voeren op de werking van het systeem.

Artikel 19 -Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. 19.2 De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichting had moeten nakomen. 19.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst partieel te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.19.4 Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.19.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht wanneer een afspraak gewijzigd moet worden omdat deze niet belopen kan worden in de breedste zin van het woord.

Artikel 20 –Bemande meldkamer

20.1 Een bemande meldkamer kan slechts worden aangegaan met betrekking tot een gecertificeerde installatie. 20.2 De bemande meldkamer omvat meldkamerdiensten conform de geldende wet-en regelgeving. Indien in de wet-en regelgeving hieromtrent aanpassingen zijn, zullen deze ook worden doorgevoerd in het bemande meldkamer abonnement.

Artikel 21-Klachten

21.1 Klachten over de dienstverlening, geleverde producten of facturen dienen door de opdrachtgever onverwijld, meer specifiek binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. levering c.q. factuurdatum, schriftelijk of per mail te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 21.2 De opdrachtnemer streeft ernaar ingediende klachten binnen 30dagen na ontvangst te betantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, streeft de opdrachtnemerernaar binnen de termijn van 30dagen de opdrachtgever te berichten wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.21.3 Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtnemer niet meer mogelijk is of door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. De opdrachtgever zal de producten, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van de opdrachtnemer houden. 21.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grens van artikel 13 (pakketten).

Artikel 22–Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Op deze algemene voorwaarden, op welke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en alle daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) is –voor zover overigens al van toepassing –uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.22.2 Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank Overijssel.

Artikel 23 –Kredietwaardigheid bedrijvenWij kunnen besluiten om u als bedrijfte toetsten opkredietwaardigheid. Op dat momentverstrekken wij de gegevens aan Kredietrapportaanvragen.nl die hiervoor samenwerkt met Creditsafetercontrole van uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Zij zullen op basis van deze gegevens eenadvies geven over uwkredietwaardigheid. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt voor onderzoeknaar uw kredietwaardigheid. Bij bezwaar kunt u contact met Creditsafeopnemen.

Artikel 25 –Wijzigingen overeenkomst

25.1Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en verplichtingen die hij op hij op grond van de overeenkomst heeft, waaronder het eigendom van apparatuur, het recht op ontvangst van vergoedingen en informatie over de overeenkomst, de apparatuur en/of de klant aan een derde te verstrekken, te verkopen, over te dragen of te verpanden.25.2 Bijeen faillissement van zal opdrachtnemer een derde partij aanwijzen die de diensten kunnen leveren. Deze derde partij zal in kennis worden gesteld van de productkennis om de producten te kunnen herstellen. 25.3 Enkel van toepassing op de contracten die zijn overgedragen aan Fundius BV: Het contract is overgedragen aan Fundius BV die op haar beurt het contract direct overdraagt aan ICT-Fund BV.

Artikel 26 –Wijzigingen algemene voorwaarden Bij wijzigingen van de algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever van de wijziging in kennis gesteld en wordt hij geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk het tegendeel heeft bericht. Alsdan eindigt de overeenkomst met het verstrijken van de lopende contractperiode. De opdrachtgever heeft niet het recht de wijziging te weigeren indien de wijziging een verlaging van de tarieven en/of een verbetering van de voorwaarden inhoudt.

Artikel 27-Privacy en gegevensbescherming Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer via internet (www.directveilig.nl) of telefonisch (085 025 0087).